Stated Clerk

The Stated Clerk of the Southwest Florida Presbytery is Rev. Freddy Fritz.

Rev. Freddy Fritz
Southwest Florida Presbytery
19911 Bruce B. Downs Blvd
Tampa, FL 33647
Ph: 813.973.2484
E:  freddy@freddyfritz.com